ΔΡΑΣΕΙΣ
3ο Συμπόσιο της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ
Επιχειρησιακή στρατηγική και αντάρτικο μάρκετινγκ
Workshop σε Μοντέλα Αποφάσεων Μάρκετινγκ
Marketing in the 21st Century: Brand Building and Positioning Strategies
Η ΕΛ.Α.Μ. στο Money Show 2004
Ημερίδα με τον Καθηγητή Benson P. Shapiro