Τα μέλη της ΕΛ.Α.Μ. διακρίνονται σε Τακτικά Μέλη, μη Τακτικά Μέλη, Συνεργαζόμενα Μέλη, Επίτιμα Μέλη και Φοιτητές Μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικά μέλη του σωματείου είναι τα ιδρυτικά μέλη. Επίσης τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία διδάσκουν μάρκετινγκ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, έχοντας διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του μάρκετινγκ.

ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
Φυσικά πρόσωπα τα οποία: είναι στελέχη επιχειρήσεων, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ( MSc in Marketing, M.B.A κ.λ.π.) ή διδακτορικού διπλώματος στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς επίσης και υποψήφιοι διδάκτορες στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ.
Ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο χώρο του Μάρκετινγκ και στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Συνεργαζόμενα μέλη (associate members) μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία:
Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο Μάρκετινγκ που όμως δεν διδάσκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας ή των χωρών της Αλλοδαπής, ή
Καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων (όπως οικονομικών, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ, επιχειρησιακής έρευνας κ.λ.π.).

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν:
Οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή παρουσίασαν εξέχουσα δράση για την επίτευξη σκοπών ίδιων ή συναφών με αυτούς του παρόντος καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει.
Τακτικά μέλη του Σωματείου, χωρίς αυτά να χάνουν τα δικαιώματά τους εκ της ιδιότητάς τους ως τακτικού μέλους.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ
Μπορούν να γίνουν: προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

Ετήσια συνδρομή ανά κατηγορία μέλους

Τακτικά μέλη30 €
Μη τακτικά μέλη30 €
Συνεργαζόμενα μέλη30 €
Επίτιμα μέλη30 €
Φοιτητές μέλη10 €

Facebook Feed