Σκοπός

Η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στόχοι

α) Η συγκέντρωση, καταγραφή και συστηματοποίηση της γνώσης που προκύπτει από την ελληνική εμπειρία εφαρμογής του Μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία μιας “Ελληνικής Σχολής Μάρκετινγκ” που να ανταποκρίνεται και να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

β) Η συμβολή στην ανάπτυξη σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με εστίαση σε εξειδικευμένους τομείς της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

γ) Η δημιουργία σχέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών με καθηγητές Μάρκετινγκ του εξωτερικού, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

δ) Η δημιουργία και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επιχειρηματικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι οποίοι, λειτουργώντας ως βαρόμετρα των συνθηκών της αγοράς, μπορούν να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση και οργανισμό του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

ε) Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα και η υποστήριξη με κάθε μέσο των προσπαθειών υιοθέτησης και εφαρμογής του Μάρκετινγκ.

Μέσα Επίτευξης Σκοπού & Στόχων

– Επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις των μελών.
– Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, ειδικών διοργανώσεων.
– Ανάληψη εκπόνησης ερευνών και μελετών επί συναφών θεμάτων.
– Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις από τα Μ.Μ.Ε.
– Ανάπτυξη επιμορφωτικής δραστηριότητας.
– Ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων.
– Έκδοση βιβλίων και βοηθημάτων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
– Έκδοση επιστημονικού περιοδικού με σύστημα κριτών.

Facebook Feed